PROBA DE ACCESO A 1º DE GRAO PROFESIONAL

Portada » Acceso ás ensinanzas profesionais » Proba de acceso a 1º de Grao Profesional

Segundo establece a normativa de aplicación, para acceder ao primeiro curso das ensinanzas profesionais de música cumprirá superar unha proba específica de acceso. Mediante esta proba valorarase a madureza, as aptitudes e os coñecementos para cursar con aproveitamento as ensinanzas profesionais, de acordo cos obxectivos establecidos no decreto de currículo.

Para todas as especialidades, agás para a de canto, a predita proba constará de dous exercicios: interpretación, no instrumento da especialidade a que opte, de tres obras pertencentes a distintos estilos, das cales, como mínimo, unha deberá interpretarse de memoria, e un exercicio que avalíe a capacidade auditiva da persoa aspirante ademais dous seus coñecementos teóricos e prácticos da linguaxe musical.

No caso da especialidade de canto, o primeiro exercicio da proba consistirá na interpretación de tres obras de diferentes estilos, libremente elixidas pola persoa aspirante, das cales unha será de repertorio lírico.

Cada un dos exercicios cualificarase de cero a dez puntos, sendo precisa unha cualificación mínima de cinco para superar cada un deles. Ambos os dous exercicios deben resultar superados.

A cualificación definitiva da proba será a media ponderada da cualificación obtida nos dous exercicios ponderándose o primeiro deles nun 70 por cento, e o segundo nun 30 por cento.

As probas de acceso correspondentes ao curso 2024-2025 están previstas a partir do luns 10 de xuño.

A inscrición deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa máis abaixo. O custo da taxa de inscrición, á marxe de exencións ou bonificacións e que poden consultarse na plataforma mesma de inscrición, é de 34 euros. O pago deberá formalizarse tamén en liña na Oficina Virtual da Axencia Tributaria a través da ligazón de abaixo.

O prazo de inscrición estenderase do 13 ao 24 de maio.

As seguintes son as datas do calendario específico da proba, inscrición, publicación da oferta de prazas, probas, etc.

  • 29 de abril, publicación da oferta mínima de prazas vacantes para o curso 2024-2025.
  • 13 ao 24 de maio, prazo de inscrición para as probas de acceso a 1º curso de grao profesional.
  • 29 de maio, publicación da lista de aspirantes admitidos para a realización das probas de acceso a 1º curso de grao profesional.
  • 3 de xuño, publicación de tribunais, datas, horarios e aulas das probas de acceso a 1º curso de grao profesional.
  • 10 ao 13 de xuño, probas de acceso a 1º curso de grao profesional.
  • 17 de xuño, publicación dos resultados das probas de acceso a 1º curso de grao profesional.

Nos seguintes seis botóns atópanse as ligazóns correspondentes á oferta mínima de prazas vacantes para o curso 2024-2025, aos contidos, desenvolvemento da proba e criterios de avaliación e cualificación dos exercicios das diferentes especialidades e mais os materiais de exemplo en canto ao exercicio de avaliación da capacidade auditiva e de linguaxe musical, á plataforma de inscrición, á de pago da taxa, á guía sobre o pago telemático da taxa, e á páxina coa información sobre o servizo de pianista acompañante que achega o centro.