Política de calidade

Política de calidade

Os Conservatorios de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia definiron a calidade como parte fundamental da súa política e da súa estratexia, e adoptaron un sistema de xestión baseado na calidade como modelo de referencia para a xestión da institución. Este sistema de aseguramento da calidade está baseado na Norma UNE-EN ISO 9001:2015.
Estes centros adoptaron a calidade como unha filosofía de actuación que se identifica coas seguintes directrices:

  • Busca de excelencia no traballo desenvolvido e nas actividades e servizos prestados.
  • A achega de valor ao alumnado, ás familias, ao profesorado e ao persoal do centro, escoitando a súa voz e procurando satisfacer as súas expectativas
  • A adopción de metodoloxías de traballo baseadas na cultura da evidencia e a xestión a partir de datos e a disciplina do traballo en equipo.
  • A xestión dos procesos orientada á mellora continua mediante a planificación de obxectivos , o desenvolvemento de actuacións para levalos a cabo e e a revisión dos mesmos para establecer cambios e/ou melloras.
  • Deseño de Obxectivos e Indicadores acordes ao Plan Estratéxico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade mais os establecidos polos propios conservatorios para a mellora en todos os proceso levados a cabo.

Estas directrices despréganse na Rede de conservatorios a través de:

  • Medición e análise periódico da satisfacción de alumnado, familias , docentes e resto da comunidade implicada.
  • Revisión do sistema da calidade e actualización periódica de procesos.
  • Auditorías internas e externas do sistema da calidade.

As Direccións dos Conservatorios de Música e de Danza facilitarán os medios e a formación necesarios para o desenvolvemento con éxito das actividades.
Esta Política de calidade servirá de marco de referencia para establecer e revisar o Plan estratéxico e os obxectivos de calidade.
A Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial revisará esta política polo mínimo unha vez ao ano para verificar a súa adecuación á forma real de traballo dos Conservatorios de Música e de Danza de Galicia.
Co fin de que sexa coñecida por todo o persoal dos centros, a Política de Calidade estará accesible públicamente.