Especialidades

No Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes é posible cursar dezanove especialidades instrumentais que abranguen todas as que conforman de maneira ordinaria o cadro instrumental de agrupacións como a banda ou a orquestra, ademais doutras como o acordeón, o canto, a gaita, a guitarra ou o piano.
Destas dezanove especialidades, todas menos a de canto é posible cursalas durante o grao elemental. A especialidade de canto soamente é posible cursala durante os estudos profesionais.
As especialidades son as referidas máis abaixo.