Renuncia

O alumnado matriculado no conservatorio ou poderá solicitar a anulación da súa matrícula o que conducirá á perda da súa praza na especialidade correspondente.
De acordo coa normativa vixente, o alumnado que abandonara os seus estudos e desexara retomalos máis adiante deberá realizar unha nova proba de acceso ben ao curso no que estivera matriculado cando abandonou ou ben aos cursos seguintes.
En canto á devolución da taxa de matrícula, esta non terá lugar de ter comezado a actividade lectiva.