PROBA DE ACCESO DE 2º A 4º DE GRAO ELEMENTAL

Portada » Acceso ás ensinanzas elementais » Proba de acceso de 2º a 4º de Grao Elemental

Segundo establece a normativa de aplicación, será posible acceder a calquera curso do grao elemental diferente de primeiro superando a proba correspondente. Está avaliará as aptitudes, capacidades e coñementos das persoas aspirantes para cursar os estudos nas distintas especialidades instrumentais.

Para todas as especialidades as probas constará de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio, e que consistirán na interpretación no instrumento de dúas obras libremente escollidas e un exercicio a primeira vista proposto polo tribunal, e un exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os coñecementos de linguaxe musical.

Cada un dos exercicios cualificarase de cero a dez puntos, sendo precisa unha cualificación mínima de cinco para superar cada un deles. Ambos os dous exercicios deben resultar superados.

A cualificación definitiva da proba será a media ponderada da cualificación obtida nos dous exercicios ponderándose o primeiro deles nun 60 por cento, e o segundo nun 40 por cento.

As probas de acceso correspondentes ao curso 2024-2025 están previstas a partir do luns 17 de xuño.

A inscrición deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa máis abaixo. As probas de acceso aos diferentes cursos do grao elemental son de balde.

O prazo de inscrición estenderase do 20 ao 31 de maio.

As seguintes son as datas do calendario específico da proba, inscrición, publicación da oferta de prazas, probas, etc.

  • 20 ao 31 de maio, prazo de inscrición.
  • 5 de xuño, publicación da lista de aspirantes admitidos.
  • 10 de xuño, publicación de tribunais, datas, horarios e aulas das probas de acceso.
  • 17, 18 e 19 de xuño, probas de acceso a 2º, 3º e 4º curso de grao elemental.
  • 20 de xuño, publicación dos resultados.

Datas importantes

Non hai próximos eventos!